Vedtægter for Korsør Dameklub

1. Foreningens formål er at fremme damegolfen i Korsør Golfklub, arrangere ugentlige matcher samt matcher med damer fra andre klubber.

2. Som medlem kan optages ethvert kvindeligt medlem af Korsør Golfklub der er fyldt 21 år og har et handicap på 54 eller bedre. Tilmeldingen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og betaling af det fastsatte kontingent til kassereren. Medlemsskab gælder for et år af gangen.

3. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af  november måned. Indkaldelse sker ved opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden med mindst 21 og højst 28 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, hvis bestyrelsen bestemmer det eller mindst 10 medlemmer kræver det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

Den ordinære generalforsamling har flg. dagsorden.

1) Valg af dirigent

2) Beretning om Dameklubbens virksomhed i det forløbne år.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af suppleanter

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

10) Eventuelt

For at et forslag skal kunne behandles på generalforsamlingen, skal det være skriftligt og være indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen opslår forslaget i klubhuset senest 1 uge før generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og kun om de på dagsordenen optagne punkter og ændringsforslag hertil.Afstemningen sker skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

4. Dameklubbens daglige ledelse består af bestyrelsen. Den består af 5 medlemmer. Formanden vælges hvert år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på henholdsvis lige og ulige år. Genvalg kan finde sted. Foruden bestyrelsen vælges hvert år 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med med næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle andre poster, som den finder formålstjenlig. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når et flertal af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokolover det der besluttes på bestyrelsens møder og generalforsamlingen, ligesom den sørger for at Dameklubbens regnskaber vedlægges.

5. Regnskabsåret løber fra 1. nov. til 31.oktober. Årets regnskab skal inden generalforsamlingen være revideret af Dameklubbens revisor. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

6. Dameklubben tegnes af et flertal af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.Kassereren er berettigettil at opkræve Dameklubbens tilgodehavende og betale dens udgifter.For Dameklubbens gæld hæfter alene foreningens formue, ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelsen personligt.

7. Til ændring af af Dameklubbens vedtægter eller opløsning af Dameklubben kræves , at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

8. I tilfælde af Dameklubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 1993, revideret den 31.oktober 2001. En vedtægtsændring blev godkendt 14.nov 2018.