Del siden

Del siden

Korsør Dameklubs vedtægter:


 • 1Foreningens navn og hjemsted


Stk. 1            Korsør Dameklub

Stk. 2            Hjemsted er Korsør Golfklub, Ørnumvej 8, 4220 Korsør.

                      http://www.dameklub-kgk.dk/


 • 2 Foreningens formål


                      Det er klubbens formål at fremme damegolfen i Korsør Golfklub, arrangere ugentlige matcher samt matcher

                      med damer fra andre golfklubber.


 • 3 Medlemmer


Stk. 1            Som medlem kan optages ethvert kvindeligt medlem af Korsør Golfklub, der er fyldt 21 år og har et handicap

                      på 54 eller bedre.


Stk. 2            Tilmelding sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, se mere på www.dameklub-kgk.dk/bestyrelsen


Stk. 3            Medlemskab er gældende, når det fastsatte kontingent er betalt til kassereren.

                      Medlemskab gælder for ét år ad gangen.


 • 4 Generalforsamlingen


Stk. 1            Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed


Stk. 2            Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden kan komme til bindende afstemning, dog undtaget                          personvalg.


Stk. 3            Vedtagelser på generalforsamlingen føres i protokol, som overdrages fra bestyrelse til bestyrelse.


 • 5 Ordinær generalforsamling


Stk. 1            Afholdes hvert år inden udgangen af november måned.


Stk. 2            Tidspunkt og indkaldelse meddeles ved opslag i klubhuset og sendes til klubbens medlemmer på mail med mindst 21                         dage og højst 28 dages varsel. 


Stk. 3            Indkaldelsen skal indeholde dagsorden


Stk. 4            Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest                        10 dage før generalforsamlingen.

                      Forslaget opslås i klubhuset og sendes på mail senest 1 uge før generalforsamlingen.


Stk. 5            For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:


                      Pkt. 1) Valg af dirigent


                      Pkt. 2) Bestyrelsens beretning om dameklubbens virksomhed i det forløbne år.

                      Der stemmes om bestyrelsens beretning.


                      Pkt. 3) Fremlæggelse af revideret regnskab. Der stemmes om det fremlagte regnskab.


                      Pkt. 4) Fastsættelse af kontingent. Der stemmes om kontingentet.


                      Pkt. 5) Indkomne forslag


                      Pkt. 6) Valg af formand


                      Pkt. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer


                      Pkt. 8) Valg af suppleanter


                      Pkt. 9) Valg af revisor og revisorsuppleant


                      Pkt. 10) Eventuelt


 • 6 Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1            Hvis tre fra bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af

                      ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske med mindst 21 dage og højst 28 dages varsel.

                      Varsles med opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.


Stk. 2            Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.


 • 7 Afstemningsregler


Stk. 1            Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer og afstemning om klubbens opløsning, afgøres

                      ved simpelt flertal blandt de fremmødte.


Stk. 2            Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.


Stk. 3            Afstemning sker skriftligt, hvis blot et medlem (eller dirigenten) ønsker det.


 • 8 Vedtægtsændringer


Stk. 1            Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemme- berettigede medlemmer stemmer herfor.


 • 9 Bestyrelsen


Stk. 1            Dameklubbens daglige ledelse er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges blandt medlemmerne.


Stk. 2            Formanden vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.


Stk. 3            Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.

                      Formanden og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år.


Stk. 4            Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen blandt klubbens medlemmer.


Stk. 5            Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til

                      førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan indvælges for den normerede 2-årige periode.


Stk. 6            Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. 


Stk. 7            Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når et flertal af bestyrelsen er til stede.

                      Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 8            Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.


Stk. 9            Der føres protokol over bestyrelsesbeslutninger. Overdrages fra bestyrelse til bestyrelse.

                      Disse er det, som danner basis for praktikken i klubben.


 • 10 Regnskab og revision, kontingent


Stk. 1            Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.


Stk. 2            Regnskabet revideres af dameklubbens revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisoren må ikke være                          medlem af bestyrelsen.


Stk. 3            Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og bestyrelsen fastsætter betalingsterminen.


 • 11 Tegningsregler


Stk. 1            Dameklubben tegnes af den samlede bestyrelse eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvor et medlem skal                            være formanden eller kassereren.


Stk. 2            Kassereren er berettiget til at opkræve Dameklubbens tilgodehavende og betale klubbens udgifter.


Stk. 3            For Dameklubbens gæld hæfter alene klubbens formue, idet de enkelte medlemmer eller bestyrelsen ikke hæfter                                  personligt for klubbens gæld.


 • 12 Dameklubbens opløsning


Stk. 1            Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.


Stk. 2            I tilfælde af klubbens opløsning overgår klubbens formue til Korsør Golfklub.

 

 

Del siden

Del siden